เซนต้า แคร์ บริการแปลภาษา แปลเอกสาร
ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

“ไม่มีงานไหนใหญ่ หรือเล็กเกินไปสำหรับเรา แปลได้ทุกงาน จัดการได้ทุกงานแปล
เอกสารของลูกค้าถูกเก็บเป็นความลับ รับปรึกษาการทำวีซ่า ฟรี เชียงใหม่”

เราสามารถจัดการแปลเอกสารและดำเนินการตามกระบวนการที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับเอกสารราชการ รอรับได้ภายในหนึ่งชั่วโมง หรือเอกสารทางการที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ใช้เวลาดำเนินการ 3-4 วัน ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของเอกสารที่ต้องการการรับรอง

นอกจากนี้เรายังสามารถออกเอกสารที่ต้องการการรับรองตามกฎหมายหลังจากแปลเอกสารต้นฉบับเรียบร้อย

 บริการแปลเอกสารทุกชนิด

รับรองเอกสารโดยบริษัท
บริการแปลเอกสารและประทับตรารับรองจากบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รับรองคุณภาพการแปลด้วยนักแปลที่มีประสบการณ์

**บริษัทจะจัดส่งไฟล์งานแปลให้ เมื่อเอกสารสมบูรณ์**

 บริการแปลเอกสาร + รับรองเอกสาร

รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ

บริษัทของเราสามารถดำเนินการแปลเอกสาร และรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) ณ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ให้ท่านได้

หากท่านต้องการยื่นด้วยตนเอง ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลในส่วนของขั้นตอน และระยะเวลาได้

 บริการโนตารี (Notarial Services Attorney)

บริการโนตารี

บริการรับรองเอกสาร รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล โดยทนายความที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551

 บริการตรวจเช็คและแก้ไขเอกสาร

ตรวจเช็คเอกสาร วิจัย และ อื่นๆ
บริการตรวจเช็คไวยากรณ์ และความถูกต้องของเอกสารต่างๆ เช่น บทคัดย่อ วิจัย จดหมายสมัครงาน Resume และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

***เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับการตรวจเช็คโดยเจ้าของภาษา***

 บริการล่าม

บริการล่าม หรือนักแปล
บริการล่ามส่วนบุคคลในการช่วยเหลือ เจรจา สื่อสาร ทุกรูปแบบ รวมถึงบริการล่ามสำหรับบริษัทกฎหมายที่มีลูกความเป็นชาวต่างชาติในการเจรจาต่อรอง รวมถึงการเบิกความพยานในศาล

 บริการช่วยเหลือ และเตรียมเอกสารขอวีซ่า

เตรียมเอกสารขอวีซ่า

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่า

ขั้นตอนการแปลและการให้บริการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้
– โทรศัพท์ 081-992-0181 หรือ 082-7802118
-ไลน์ learningschool หรือ centacare หรือ dekchai-o
– อีเมล์: [email protected]
2. ส่งไฟล์เอกสารผ่านช่องทางไลน์ หรือ อีเมล์ เพื่อประเมินราคา และระยะเวลาแปลเอกสาร (ฟรี)
3. หากตกลงกับราคาและระยะเวลาแปล ลูกค้าชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาเอกสารทั้งหมด
รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี: Centa-care Co., Ltd
เลขที่บัญชี: 022-8-88603-3
สาขา: เมญ่า เชียงใหม่
4. ยืนยันการชำระเงินผ่านทางไลน์ หรือ อีเมล์
5. รับเอกสารตามวันเวลาที่ตกลง
เอกสารและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาเว็บไซต์สองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • แปลกฎหรือข้อปฏิบัติของบริษัท
 • แปลบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
 • ช่วยเขียนจดหมายสมัครงาน และทำประวัติส่วนตัวที่ใช้สำหรับสมัครงาน
 • แปลจดหมายข่าว แปลอีเมล์
 • รับปรึกษา จัดทำ เตรียมเอกสาร สำหรับทำวีซ่าไปอเมริกา รับจัดเตรียมทำวีซ่าไปยุโรป ทำวีซ่าไปกลุ่มประเทศเชงเก้น รับทำวีซ่าไปออสเตรเลีย ( ฟรีค่าปรึกษา )
 • แปลเอกสารการศึกษา และประกาศนียบัตร
 • แปลใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • แปลใบแจ้งความของตำรวจ
 • แปลแพ็คเกจการอบรมหรือแพ็คเกจการศึกษา
 • แปลเอกสารเกี่ยวกับงานบริหาร การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ, แบบฟอร์มลงทะเบียนภาษี และเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้น – แปลจากไทยเป็นอังกฤษ
 • แปลเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบมรณะ ใบสมรส เป็นต้น
 • แปลสัญญาทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เอกสารการซื้อ/เสนอราคา สัญญาเงินกู้(อย่าเซนต์ชื่อถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา)
 • แปลรายงานประจำปี งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน วาระการประชุม
 • งานอื่นๆที่คุณต้องการแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แปลงานในหลากหลายธุรกิจ เช่น ในเชิงพาณิชย์ โฆษณา สิ้งแวลล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา เป็นต้นครบทุกประเภทของการแปล อังกฤษ-ไทย , ไทยอังกฤษ เชียงใหม่  
 • – เอกสารราชการ บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/หนังสือรับรองความโสด /ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ /เอกสารทางทหาร/มรณบัตร/ใบอนุญาติจัดหางานไปต่างประเทศ/ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานต์ ที่เชียงใหม่-เอกสารทางธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเช่น ใบทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์/รายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น/ภพ.20/งบการเงิน/รายงานการประชุม/ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน/จกหมายทางธุรกิจ/แผนการตลาด/แผ่นพับโฆษณาต่างๆ/คู่มือการปฎิบัติงาน/รายละเอียดบนแพ็คเก็จและบรรจะภัณฑ์/งานสิจัย-เอกสารทางด้านการศึกษา ปริญญาบัตร/ทรานสคริปทุกระดับชั้น/หนังสือรับรองการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพต่างๆ /รายงาน/บทเรียนจากหนังสือ/งานวิจัยต่างๆ /จดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume/จดหมายสมัครงาน เป็นต้น-เอกสารทางด้านวีซ่า รับกรอกและแปลเอกสารการทำวีซ่า รับรองวีซ่า ทางในอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มต่างๆ รับรองเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่า การแปลเอกสารรายได้

  หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้สมัครการทำวีซ่า แปลเอกสารรับรองที่อยู่ แปลเอกสารรับรองความสัมพันธ์ เป็นต้น

  บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องการตรวจทานงานก่อนส่งอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำผลงานส่ง ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ บทความจากหนังสือ รายงานต่างๆ เป็นต้น

  บริการรับแปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร และบริการด้านภาษาอังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ -เชียงใหม่

  • แปลเอกสารราชการ — บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
  • แปลเอกสารเฉพาะทาง — รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
  • แปลสัญญา – แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
  • จัดหาล่าม — บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว ล่ามเพื่อใช้ในสถานนีตำรวจ เป็นต้น
  • บริการเขียน resume — บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essay หริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท
  • แปลโฆษณา – แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing
  • แปลงานวิจัย – แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา
  • แปลจดหมาย – แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ
  • แปลรายการอาหาร – แปลรายการอาการไทย-อังกฤษ, อาหารไทย-อังกฤษ ด้วยภาษาสากลเข้าใจง่าย, รายการเครื่องดื่ม

  ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ราคาถูกที่สุด ราคาสมเหตุสมผล ดีที่สุด ที่เชียงใหม่ (บริการ 24 ชั่วโมง)
  -ฟรี บริการ ตีราคาก่อนเริ่มทำการแปล
  -ฟรี รับแก้ไขเอกสาร
  -ฟรี รับรองสำเนาเอกสาร